Algemene reisvoorwaarden LRP Reizen

Artikel 1 algemeen

1.1 Reiziger: de wederpartij van LRP Reizen met een minimum leeftijd van 18 jaar.

1.2 Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij LRP Reizen zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat als mede de volgende diensten:

1.2.1 Verblijf op basis van bed en breakfast in Groot-Brittannië.

1.2.2 Transport met een veerboot van het Europese vaste land naar Groot-Brittannië en van Groot-Brittannië naar het Europese vaste land.

1.3 Aanvang van de reis is de dag van vertrek

Artikel 2 totstandkoming van de reisovereenkomst

2.1 De aanmelding voor een reis kan alleen geschieden door een volledig ingevuld boekingsformulier dat op de website www.lrpreizen.nl staat en verstuurd is via e-mail aan info@lrpreizen.nl.

2.2 Na ontvangst van het boekingsformulier ontvangt de wederpartij een bevestiging van de ontvangst van het boekingsformulier per e-mail en een factuur per post of e-mail waarin opgenomen de aanbetaling en het restant van de reissom.

2.3 De reisovereenkomst is definitief nadat de reiziger 30% van de totale reissom heeft voldaan en de reiziger van LRP Reizen een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen per post of e-mail.

Artikel 3 verzekeringen

3.1 De reiziger is verplicht voor de duur van de door de reiziger geboekte reis de volgende verzekeringen af te sluiten:

3.1.1 Reisverzekering.

3.1.2 Ongevallenverzekering.

3.1.3 Repatriëringverzekering.

3.1.4 Bagageverzekering.

LRP Reizen beveelt een annuleringsverzekering ten stelligste aan.

Artikel 4 reissom

4.1 De reissom is geldig voor het totaal aantal ingevulde personen en voertuigen op het boeking formulier tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 De reissom is gebaseerd op de prijzen, belastingen, heffingen, tarieven en wisselkoersen zoals deze bekend waren bij LRP Reizen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

4.3. LRP Reizen behoudt het recht voor ingeval van extreme prijsstijgingen de overeengekomen reissom evenredig aan te passen (bijvoorbeeld koersschommelingen, heffingsverhogingen en dergelijke) tot 14 dagen voor aanvang van de reis.

Artikel 5 betaling

5.1 Er dient een aanbetaling te worden voldaan van 30% van de totale reissom met een minimum van €50,00 (vijftig euro) binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

5.2 Het restbedrag van de totale reissom (totale factuurbedrag minus aanbetaling) dient 6 (zes) weken voor aanvang van de reis voldaan te zijn.

5.3 Indien de reis 2 (twee) maanden of korter voor aanvang wordt geboekt dient het totaalbedrag direct voldaan te worden.

5.4 Als blijkt dat de reiziger niet tijdig heeft betaald, heeft LRP Reizen het recht om 2% rente per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag, eventueel verhoogd met incassokosten, de annuleringskosten en de eventuele geleden schade.

5.5 Er kan pas aanspraak gemaakt worden op de diensten die LRP Reizen aanbied als de volledige reissom bijgeschreven is op de bankrekening van LRP Reizen.

Artikel 6 annulering door reiziger

6.1 Annulering van de reisovereenkomst kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden. De dag dat LRP Reizen de annuleringsbrief of e-mail ontvangt, geldt als annuleringsdatum.

6.2 Indien de reiziger en/of LRP Reizen besluit de reisovereenkomst te annuleren zijn naast eventuele bijzondere kosten die voor de reiziger zijn gemaakt, de volgende bedragen verschuldigd:

6.2.1 Bij annulering na 14 (veertien) dagen van boekingsdatum: 30% van de totale reissom.

6.2.2 Bij annulering vanaf 6 (zes) weken tot 3 (drie) weken voor aanvangsdatum van de reis: 50% van de totale reissom.

6.2.3. Bij annulering vanaf 3 (drie) weken tot 2 (twee) weken voor aanvangsdatum van de reis: 75% van de totale reissom.

6.2.4 Bij annulering vanaf 2 (twee) weken tot aanvangsdatum van de reis: 100% van de totale reissom.

Artikel 7 annulering door LRP Reizen

7.1 LRP Reizen heeft bij gewichtige omstandigheden het recht de reisovereenkomst te wijzigen of te annuleren.

7.2 Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, veiligheid of de uitvoering van de reis.

7.3 LRP Reizen is verplicht tot onverwijlde kennisgeving van belangrijke wijzigingen of annuleringen met opgaaf van redenen aan de reiziger.

7.4 LRP Reizen heeft het recht de reisovereenkomst te annuleren wanneer blijkt dat de reissom niet binnen het gestelde termijn is voldaan (zie artikel 5 lid 4).

Artikel 8 documenten

8.1 LRP Reizen verplicht de reiziger de volgende documenten in bezit en ten tijde van de gehele reis bij zich te hebben:

8.1.1 Paspoort of identiteitskaart (tenminste een halfjaar geldig na afloop van de reis)

8.1.2 Vereiste visa (indien nodig)

8.2 LRP Reizen verplicht de reiziger die aangemerkt kan worden als bestuurder van een motorvoertuig de volgende documenten in bezit en tijdens de gehele reis bij zich te hebben:

8.2.1 Paspoort of identiteitskaart (tenminste een halfjaar geldig na afloop van de reis)

8.2.2 Vereiste visa (indien nodig)

8.2.3 Geldig rijbewijs (of internationaal rijbewijs) voor het voertuig dat wordt bestuurd tijdens de geboekte reis door de reiziger.

8.2.4 Een geldige groene kaart behorend bij het voertuig wat wordt bestuurd door de reiziger.

8.3 Bij het ontbreken van één of meerdere documenten, zoals genoemd in artikel 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 en 8.2.4 is de reiziger verantwoordelijk en zal de schade hieruit voortvloeiend geheel voor rekening komen van de reiziger.

Artikel 9 wijzigingen door de reiziger

9.1 De reiziger kan tot 6 (zes) weken voor aanvang van de reis wijzigingen in de overeenkomst verzoeken die, voor zover mogelijk, zullen worden aangebracht, onder voorwaarde dat de reiziger de nieuwe reissom en de eventuele kosten voor het wijzigen van één of meerdere accommodaties en of één of meerdere overtochten met een veerboot van en naar Groot-Brittannië accepteerd.

9.2 In de nieuwe reissom zullen extra kosten en of teruggave van de gewijzigde reisonderdelen worden verrekend met de oorspronkelijke reissom verhoogd met een bedrag van €50,00 (vijftig euro) per wijziging en eventuele administratiekosten.

Artikel 10 aansprakelijkheid van LRP Reizen

10.1 LRP reizen kan aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade voortvloeiend uit niet nakomen van de afspraken in de overeenkomst.

10.2 En eventuele tekortkoming met betrekking tot afspraken uit de overeenkomst dienen binnen 24 (vierentwintig) uur met LRP Reizen te worden gecommuniceerd. Wanneer sprake is van een tekortkoming in of bij een accommodatie dient de reiziger deze tekortkoming te melden bij de leiding van de betreffende accommodatie, zodat deze hierover een passende oplossing kan bieden. Wanneer de reiziger niet of niet binnen de gestelde meldingstermijn van 24 (vierentwintig) uur melding maakt van de tekortkoming, verdwijnt zijn/haar recht op een eventuele schadevergoeding (indien hier sprake van kan zijn).

10.3 LRP Reizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht.

10.4 LRP Reizen mag redelijkerwijs vanuit gaan dat het voertuig waarmee de reis wordt gemaakt in technisch goede staat is en dat de reiziger met dit voertuig de reis tot een goed einde kan brengen. Iedere schade voortvloeiend uit technische tekortkomingen of wanneer de reiziger niet in staat blijkt het voertuig te besturen om wat voor reden dan ook kan niet verhaald worden op LRP Reizen.

Artikel 11 geschillen

11.1 Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houd is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.